<rp id="s6m5f"><meter id="s6m5f"></meter></rp>

<tt id="s6m5f"><form id="s6m5f"></form></tt>
<rt id="s6m5f"></rt>
  <rp id="s6m5f"></rp>
  1. <rp id="s6m5f"><nav id="s6m5f"><strike id="s6m5f"></strike></nav></rp>

   <rp id="s6m5f"><menuitem id="s6m5f"><p id="s6m5f"></p></menuitem></rp><cite id="s6m5f"><span id="s6m5f"></span></cite>
   <b id="s6m5f"><tbody id="s6m5f"></tbody></b>

   <rp id="s6m5f"><meter id="s6m5f"><strike id="s6m5f"></strike></meter></rp><video id="s6m5f"><menuitem id="s6m5f"></menuitem></video>
   <strong id="s6m5f"></strong>
    <cite id="s6m5f"></cite>
    <rp id="s6m5f"><menuitem id="s6m5f"><strike id="s6m5f"></strike></menuitem></rp>
   1. Elastyczny pakiet ?wiadczeń socjalnych

    Pozyskanie oraz zatrzymanie w firmie wysoko wykwalifikowanych pracowników oddanych swej pracy ma niezwykle istotny wp?yw na nasz sukces i mo?liwo?? dostarczania najwy?szej jako?ci us?ug naszym klientom, których liczba ci?gle wzrasta.

    Oferujemy wszechstronny, bardzo konkurencyjny, elastyczny pakiet ?wiadczeń, w sk?ad którego wchodz?:

    • Prywatna opieka medyczna
    • Nieodp?atne zaj?cia j?zykowe w grupach z j?zyka angielskiego, niemieckiego, w?oskiego i francuskiego
    • Szkolenia techniczne i warsztaty umiej?tno?ci mi?kkich oraz programy dofinansowania dokszta?cenia (np. studia podyplomowe)
    • Ubezpieczenie na ?ycie
    • Karty sportowe typu Multisport i bilety do kina
    • Wydarzenia sportowe, kulturalne i towarzyskie
    • Komitety pracownicze
    • Kultura wolontariatu

    Jako pracownik firmy, która niezwykle docenia zaanga?owanie i wyj?tkowe wyniki w pracy, b?dziesz móg? oczekiwa? nagrody za swe wybitne osi?gni?cia indywidualne czy grupowe. Co jest równie wa?ne, przekonasz si?, ?e dok?adamy wszelkich starań, by stworzy? takie ?rodowisko pracy, w którym nasi pracownicy czuj? si? zaanga?owani, docenieni, a tak?e otrzymuj? wsparcie niezb?dne do wykorzystania pe?ni ich potencja?u.

    Poprzez globalne komitety pracownicze oraz programy mentoringu, b?dziesz móg? skorzysta? z wielu sposobno?ci rozwoju osobistego i zawodowego, co w rezultacie przyczyni si? do zwi?kszenia Twego potencja?u. Bardzo cenimy ró?norodno?? naszej kadry pracowniczej i dok?adamy wszelkich starań, by niezwyk?e talenty naszych pracowników zosta?y dostrze?one i prawid?owo wykorzystane. W tym celu, oferujemy szkolenia lokalne w formie warsztatów, praktyk obserwacyjnych (tzw. ‘job shadowing’) oraz szkoleń online, tzw. e-learning.

     

    四虎视频免在线观看